WBO 7 – zastosowania HMM

Dzisiaj mówiliśmy o zastosowaniach HMM do reprezentacji profilów uliniowień oraz wyszukiwania genów.

Slajdy są tu: wyk7

W ramach ćwiczeń, warto jest zapoznać się z bazą PFAM  i możliwością wyszukiwania profilów domen przy pomocy programu HMMER. Mieliśmy też wykorzystać moduł HmmerIO, ale niestety nie działa on po niedawnych zmianach formatu HMMER.

Zasadniczo powinniśmy móc wykorzystać to narzędzie (pfam+hmmer) do wyszukania domen. I znalezienia ich modeli. Proponuję zacząć od białka tramtrack , które posiada 2 istotnie różne wersje TTK69 i TTK88. Proszę znaleźć te dwie sekwencje aminokwasowe w bazie flybase, ściągnąć je do siebie i wrzucić do wyszukiwarki domen pfam/hmmer. Następnie porównać struktury domen tych białek i zobaczyć jak to się ma do struktury egzonów genu tramtrack. Warto zobaczyć jak wyglądają opisy domen w postaci profilów hmm.

ONA 7 – Układy równań liniowych

Dziś zajmujemy się układami równań liniowych w reprezentacji macierzowej.

Wykład będzie prowadzony prz tablicy, więc slajdów nie ma, ale potrzebne materiały ( i dużo więcej niż nam potrzeba) są dostępne w materiałach do wykładu z Metod numerycznych . Nas w szczególności interesują wykłądy 5 (eliminacja Gaussa) i 7 (uwarunkowanie problemu). Można też zajrzeć do wykładu 8 (macierze rzadkie), ale jest on o dla nas zdecydowanie zbyt obszerny, a jest to dla nas tylko temat niejako poboczny.

Jeśli chodzi o operacje algebry liniowej w pythonie, przydadzą nam się następujące biblioteki:

numpy.linalg - podstawowe operacje na macierzach, m.in. cond (A), det(A)

scipy.linalg - nieco więcej operacji na macierzach, m.in. hilbert(N), solve(A,B)

scipy.sparse.linalg - operacje na macierach rzadkich m.in. spsolve(A,B)

scipy.io - wczytywanie różnych ciekawych formatów – np. macierzy rzadkich w formacie matlaba loadmat(f)

Zadania na laboratorium (ew. nierozwiązane jako praca domowa):

 1. Stwórz macierz Hilberta H[i,j]=1/i+j-1 dla sensownie dużego rozmiaru macierzy (100×100, 200×200) i wyświetl ją przy pomocy imshow()/
 2. Przypomnij sobie rozwiązywanie ukł. równań poprzez rozkład LU. Zaimplementuj ręcznię tę metodę (w wersji bez wyboru el. głównego) i spróbój rozwiązać tym sposobem układ postaci A= np.array([[1e-18,1.0],[1.0,2.0]]) B=np.array([1.0,4.0]). Porównaj wynik z wynikiem scipy.linalg.solve(A,B). Dlaczego w przypadku tej macierzy wybór elementu głównego ma takie znaczenie?
 3. Korzystając z metody scipy.rand(1000,1000) stwórz macierz losową. Użyj jej do przetestowania rozkładu macierzy  LU (scipy.linalg.lu) w wersji z permutacją i bez. Rozwiąż taki układ (dla b=scipy.rand(1000)) przy pomocy scipy.linalg.solve()
 4. Załóżmy, że mamy teraz jedną macierz A (my użyjemy losowej) i bardzo wiele różnych warunków brzegowych B (my wylosujemy 1000). Spróbuj rozwiązać wszystkie układy równań powstałe z przyrównania tej samej macierzy A do wielu różnych wektorów B. Czy można zamiast korzystać wielokrotnie z funkcji solve() coś przyspieszyć? Np. korzystając z funkcji lu()?
 5. Duże macierze równań liniowych często powstają w problemach inżynierskich. Pobierz jedną z macierzy z kolekcji układów powstałych przy projektowaniu elementów samolotów Boeing (np. nr 38 ) i spróbuj wczytać ją jako macierz rzadką do ipython’a. Następnie rozwiąż ją dla losowych warunków brzegowych b.

APB 3 – testy oprogramowania

Slajdy do wykładu są tu: Wyk3-testy

Umówiliśmy się co  do terminów postępowania z projektem zaliczeniowym:

 • ustalenie składu zespołu(ów) +
 • ustalenie tematu projektu -
 • ustalenie zakresu projektu -
 • ustalenie ról w projekcie i podział zadań na osoby -
 • ustalenie harmonogramu uwzględniającego rozwój, testy i dokumentację -
 • raporty z postępów -
 • prezentacja -

WBO – Ukryte modele Markowa

Dziś na wykładzie omówiliśmy ukryte modele Markowa i algorytmy rekonstrukcji parametrów z danych. Slajdy są tu: wyk6

Przy okazji – na naszym serwerze jupyter doinstalowalem mozliwosc uzywania python’a 3, ale niestety przestala dzialac funkcjonalnosc python’a 2. Jesli ktos chce korzystac ze stworzonych wczesniej notebooków, to trzeba wybrac opcję: kernel->change kernel-> python 3

Zadania na dziś:

0. Zapoznaj się z modułem hmmlearn. Będziemy go wykorzystywać do uczenia modeli z emisjami

1. Wyspy CpG znajdują się często w genomach, w szczególności genomie ludzkim. Spróbuj zdefiniować ukryty model Markowa, który ma 2 stany i spróbuj nauczyć go na sekwncji zawartej w pliku cpg.fa. Zrób to zarówno dla sekwencji liter (ACGT), jak i dla sekwencji dwunukleotydów (AA,AC,AG,AT, itp…) Czy możesz zinterpretować macierze emisji i przypisać jeden ze stanów do wysp CpG? Wykonaj kilkakrotnie proces uczenia (Baum-Welch) i zobacz czy wyniki są podobne. Jak interpretujesz prawdopodobieństwa w macierzy przejść. Czy coś możesz powiedzieć o średniej długości wysp CpG?

Warto przyjrzeć się przykładowi użycia klasy MultinomialHMM

2. czasami potrzebujemy użyć łańcuchów Markowa do segmentacji sygnału. Weżmy przykładowy plik – dane o methylacji histonów w rzodkiewniku (H3K9me2-crh6-3-chr1.sgr) zawierający poziom metylacji w różnych pozycjach (plik jest tekstowy, każda linia zawiera informacje o pozycji i wartośći). Wykorzystaj HMM z emisjami Gaussowskimi do segmentacji genomu na 2 lub 3 stany. Jakie są wysetymowane wartości średnie dla różnych stanów? Przykład wykorzystania HMMów z emisjami Gaussowskimi można znaleźć tu 

praca domowa:

Wykorzystaj model nauczony na danych o CpG i przetestuj które z 30 sekwencji w pliku cpg_test.fa są naprawdę wyspami CpG. Jako wynik proszę przysłać program w pythonie i wynik w pliku tekstowym.

ONA – Zadanie zaliczeniowe 2

Naszym zadaniem będzienapisanie programu, który będzie przetwarzał strumienie danych genomicznych zapisane w plikach sgr . Są to bardzo proste pliki, które pozwalają opisywać zmienność parametru wzdłuż chromosomów. Każda linijka ma tylko 3 wartości:

chromosom pozycja wartość

Wartości są oddzielane znakiem tabluacji (“\t”), pozycja jest liczbą całkowitą dodatnią, a wartość jest liczbą zmiennoprzecinkową.

Zakładamy, że wartości pomiędzy punktami w pliku są odcinkami prostoliniowymi, co pozwala nam na podstawie pliku sgr, wyliczyć wartości dla wszystkich pozycji chromosomu.

Przykładowe pliki sgr dla dwóch sygnałów i dwóch filtrów są w pliku Zad2

Pliki te mogą być duże – np. większe niż dostępna pamięć, co oznacza, że nie możemy ich wczytać w całości do wektora.

Będziemy chcieli, żeby nasz program oferował następujące funkcje:

- Suma, różnica, iloczyn, iloraz – zwróć wynik operacji arytmetycznej na  dwóch sygnałach dla tych samych chromosomów. Zakładamy,  że na wejściu mamy dwa pliki, które opisują sygnał wzdłuż tych samych chromosomów, choć niekoniecznie w tych samych pozycjach. OPeracje są wykonywane “po pozycjach”. Zwracamy plik sgr, który opisuje funkcję wynikową (4 pkt)

- wygładzanie – przy pomocy średniej kroczącej o zadanej długości (w parach zasad), zwróć sygnał wygładzony (2 pkt)

- splot – Tym razem na wejściu bierzemy jeden plik sgr z sygnałem (wzdłuż chromosomów) i drugi plik sgr z wartościami funkcji filtra (np. filtr prostokątny, lub Gaussowski), wzdłuż sztucznego chromosomu o nazwie “filtr”. Wynikiem powinien być splot funkcji, czyli przefiltrowany sygnał 6  pkt)

- upraszczanie – dla zadanego pliku sgr wykryj, które punkty są niepotrzebne (tzn po ich usunięciu sygnał nie zmieni się) i zwróć sygnał pozbawiony tych linijek (3 pkt).

Rozwiązanie polega na napisani 7 funkcji, każda z nich powinna działać na 2 plikach (+ parametr szerokość dla wygładzania), wszystko w jednym pliku .py

Rozwiązania podpisane, z dopiskiem [ONA-2018-2] w temacie proszę wysyáć mailem do mnie, do 22. kwietnia 2018.

ONA 6 – Kompresja

Slajdy są tutaj ONA6-kompresja

Zadania na dziś:

1. Zapoznaj się z modułem gzip  zapisz plik tekstowy w pliku skompresowanym ze skryptu pythona, zdekompresuj go przy pomocy programu gunzip i odwrotnie

2. Weźmy takie pomocnicze funkcje w pythonie opisujące dyskretną transformatę kosinusową:

import urllib2,io
import Image
from scipy import fftpack

image_url='http://i.imgur.com/8vuLtqi.png'

def get_image_from_url(image_url='http://i.imgur.com/8vuLtqi.png', size=(128, 128)):
  file_descriptor = urllib2.urlopen(image_url)
  image_file = io.BytesIO(file_descriptor.read())
  image = Image.open(image_file)
  img_color = image.resize(size, 1)
  img_grey = img_color.convert('L')
  img = np.array(img_grey, dtype=np.float)
  return img

def get_2D_dct(img):
  """ Get 2D Cosine Transform of Image
  """
  return fftpack.dct(fftpack.dct(img.T, norm='ortho').T, norm='ortho')

def get_2d_idct(coefficients):
  """ Get 2D Inverse Cosine Transform of Image
  """
  return fftpack.idct(fftpack.idct(coefficients.T, norm='ortho').T, norm='ortho')

def get_reconstructed_image(raw):
  img = raw.clip(0, 255)
  img = img.astype('uint8')
  img = Image.fromarray(img)
  return img

wykonaj program, który dokonuje Ntego przybliżenia obrazu, przy pomocy zerowania wartośći powyżej Ntego wiersza i Ntej kolumny macierzy get_2D_dct(img) i wyświetl kilkanaście pierwszych przybliżeń.

3. Wyrysuj wykres Entropii dla kanału binarnego w zależności od P(1)

4. Napisz program, który dla zadanego pliku tekstowego tworzy tablicę częstotliwości znaków, kody Huffmana dla wszystkich znaków oraz wylicza entropię tego pliku i długość kodu Huffmana, który opisywałby cały plik

 

WBO – zadanie 1 – uliniowienie progresywne

Naszym zadaniem jest elegancka implementacja progresywnego uliniowienia wg następujących wytycznych

1) Zaimplementuj klasę profile, która zachowuje się podobnie do multiple alignment, ale kiedy żądamy indeksu a[i], to dostajemy i-tą kolumnę uliniowienia, zamiast wiersza (w Multiple Alignment z Biopythona mamy a[i] = wiersz, a[:,i]=kolumna)  (2 pkt)

2) zaimplementuj funkcje callback dla metody Bio.pairwise2.globalcc dla afinicznej kary za przerwę (parametryzowalnej 2 parametrami) i oceny substytucji profili, dla funkcji oceny sumy par (3 pkt)

3) zaimplementuj metodę obliczającą odległości sekwencji białkowych według prostego modelu estymacji odległości, gdzie d= -19/20 * ln (1 – (20/19)*p), dla p=procent zmienionych aminokwasów w globalnym uliniowieniu pary, oraz pozwalającą wyliczać macierz odległości parami (2 pkt)

4) Zaimplementuj metodę konstruującą uliniowienie progresywne korzystającą z drzewa stworzonego metodą neighbor joining (nj w Biopythonie) dla macierzy odległości uzyskanej metodą z p.3) i uliniowienie profili metodą z punktu 1) i 2). (3 pkt)

Wszystko to powinno być włożone do udokumentowanego modułu python’a i wysłane do mnie w emailu z “[WBO-1-2018]” w temacie do 16. IV 2018.

WBO-5 – Uliniowienie wielu sekwencji

Dzisiaj mówiliśmy o metodach uliniowienia wielu sekwencji. Slajdy są tu: wyk5

Na zajęciach naszym celem jest zapoznanie się z metodami uliniowienia wielu sekwencji w pakiecie Biopython oraz metodami uliniowienia progresywnego. Warto przeczytać odpowiedni rozdział tutorialu biopythona

0. Tutaj warto, aby każdy z Państwa założył sobie na serwerze Jupyter własny folder, żeby pliki nam się nie mieszały. Proponuję numer indeksu, albo inny identyfikator jednoznaczny.

1.Weźmy na początek naszą rodzinę sekwencji białek histonowych. Jest dostępna na naszym serwerze jupyter w pliku histones.fa_ Na początek potrzebujemy wczytać je z pliku (SeqIO.parse ) przetłumaczyć je na sekwencje białkowe (metoda translate()) i zapisać do pliku fasta (SeqIO.write) wraz z odpowiednimi identyfikatorami i usuniętymi kodonami stopu (*, która powstaje w wyniku translate)

2. Wykorzystajmy program clustalw (Bio.Align.Applications.ClustalwCommandline) do wykonania mulituliniowienia tych sekwencji na naszym serwerze plik wykonywalny jest zainstalowany w katalogu /usr/bin. Po wykonaniu zadania wczytaj uliniowienie z pliku .aln (AlignIO.read format “clustal”) oraz drzewo filogenetyczne z pliku .dnd (Phylo.read format=”newick”)

3. Wykorzystaj teraz program muscle (Bio.Align.Applications.MuscleCommandline) do wykonania multiuliniowienia tych samych sekwencji. Wczytaj je z pliku w formacie fasta

4. Stwórz drzewo filogenetyczne na podstawie uzyskanego uliniowienia metodą neighbor joining jak na poprzednich zajęciach. Porównaj to drzewo do drzewa otrzymanego z programu clustalw

5. Powtórz ćwiczenia 2-4 dla większego zbioru sekwencji (np. Human_PAH_homologs). Czy tutaj widoczne są większe różnice między metodami?

6(*). Napisz prostą implementację uliniowienia progresywnego, która wykorzystuje globalne uliniowienie z modułu Bio.pairwise2 i funkcje “callback”

 

ONA – 5 – Analiza obrazu

Dzisiejsze zajęcia poświęcimy na analizę obrazów 2d. Slajdy są tu ONA5-Obrazy

Przydać mogą się pakiety: scipy.ndimage i matplotlib

Zadania na dziś:

0. Pozyskaj przy pomocy kinect swoje zdjęcie w pracowni komputerowej zarówno w postaci macierzy głebokości, jak i obrazów rgb (przyklady tu i tu)

1. Przekształć obraz RGB do skali szarości poprzez uśrednienie składowych.

2. Wyświetl te obrazy na swoim komputerze przy pomocy biblioteki matplotlib

3. Wyświetl histogram obrazu i dokonaj jego “wyrównania” pisząc program w  języku python

f(x) = (x-min)/(max-min)*255 dla parametrów min i max będących maksymalną i minimalną jasnością punktu.

4. Zastosuj filtr Gaussowski rozmiaru k, aby “wygładzić” obraz i obejrzyj wyniki dla różnych k (3,5,7,9,11,…)

5. Napisz program wykrywający krawędzie przy pomocy filtru Sobel’a

6(*). Napisz program wykrywający cienie na obrazie z miernika odległości.

7(*). Użyj biblioteki pydicom do wczytania przekrojów przez głowę z projektu visible human. Napisz program, który zamieni te przekroje poziome na prekroje pionowe. Użyj wygładzania krawędzi.