Monthly Archives: September 2014

Wyniki egzaminu poprawkowego

W USOSIE są już wyniki sprawdzianu poprawkowego.

Próg zaliczenia to tak jak poprzednio 21 punktów, przy czym oprócz egzaminu projekty oddane w sierpniu/wrześniu były liczone tym razem za połowę punktów.

progi punktowe:

21 – dst

25 -db

28 – bdb