WBO – 3 – uliniowienie par sekwencji

Dziś zajmujemy się uliniawianiem par sekwencji – wyk3

Zadania na laboratorium:

  1. Zapoznaj się z modułem Bio.pairwise2 i klasą align oraz funkcją format_alignment()
  2. Wczytaj sekwencje DNA histonów histones.fa i czynników bZIP bzips.fa do pamięci.
  3. Dokonaj porównań pomiędzy sekwencjami DNA białek histonowych i bzip – dla każdej pary policz oceny dla najlepszych globalnych i lokalnych uliniowień z afiniczną funkcją kary. Wylicz średnią ocenę w ramach grupy bzip, w ramach grupy histonów i pomiędzy grupami.
  4. Dokonaj tłumaczenia sekwencji DNA na białka, powtórz obliczenia używając macierzy substutucji BLOSUM 50

Praca domowa:

Napisz program, który wylicza optymalne lokalne uliniowienie dla sekwencji DNA dla różnych możliwych tłumaczeń na białka (tzn zakładając standardową tablicę kodonów ) ale możliwe różne ramki odczytu w obu sekwencjach. Dla uproszczenia załóżmy, że insercje i delecje powinny występować tylko “trójkami” nukleotydów. Zastanów się, jakby wyglądał algorytm programowania dynamicznego, gdybysmy rozważali ogólną postać insercji i delecji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *