Zadanie zaliczeniowe nr 2 – fraktale

Nasze zadanie polega na napisaniu programu rysującego fraktale w module turtle pythona według reguł opisanych przez nieco uproszczone systemy funkcji iterowanych.

Taki układ funkcji iterowanych będziemy reprezentować jako zestaw prostokątów: prostokąt referencyjny o podanych wymiarach i zestaw prostokątów mniejszych odpowiadających odwzorowaniom zwężającym tegoż prostokąta referencyjnego. Te prostokąty reprezentują samopodobieństwo wyjściowego fraktala. Np. fraktalna choinka (inspirowana nieco paprotką Barnsley’a), może być reprezentowana jako odwzorowanie referencyjnego prostokąta na cztery mniejsze (lewą dolną gałąż, prawą dolną gałąź, “pieniek” i “resztę choinki”) tak jak na rysunkach poniżej:

drzewko0drzewko1

Rys 1. Prostokąt referencyjny i cztery prostokąty reprezentujące odwzorowania zwężające.

Ponieważ nasz fraktal jest samopodobny, ten proces możemy powtarzać rekurencyjnie, zastępując każdy z tych prostokątów czterema mniejszymi wg tego samego wzoru:

drzewko2drzewko4

Rys 2. IFS-choinka poziomu2 i poziomu 4.

Niestety koszt rysowania takiej choinki rośnie wykładniczo wraz z głębokością zejść rekurencyjnych, dlatego nie jest to praktyczny sposób rysowania choinek. Z  pomocą przychodzi nam twierdzenie Banacha, które pozwala nam na tworzenie obrazków reprezentujących nasz fraktal (dokładniej: punkt stały układu funkcji iterowanych) przy pomocy losowej iteracji – tzw. gra w chaos.

Taki algorytm działa w następujący sposób: zaczynamy od losowego punktu należącego do naszego prostokąta referencyjnego. Nazwijmy jego współrzędne X, Y. Musimy też wybrać liczbę N, która będzie oznaczać ile punktów z naszego atraktora pojawi się na ekranie. Wykonujemy kolejne kroki wg takiego schematu:

i=0
dopóki i<N:
wybierz losowo jedno z przekształceń zwężających F
oblicz współrzędne X_n,Y_n, które odpowiadają wsp. X,Y po przekształceniu F
narysuj punkt X_n,Y_n
X,Y=X_n,Y_n
i+=1

Uwaga, należy pamiętać, aby podczas losowego wyboru przekształcenia wybierać je proporcjonalnie do pola prostokąta odpowiadającego temu przekształceniu.

Taka procedura prowadzi do dużo milszych dla oka wyników. Np. nasza choinka będzie wyglądać następująco, zależnie od tego, czy narysujemy 1000, czy 10000 o punktów.

choinka-1000choinka-10k

Podobnie możemy reprezentować Trójkąt Sierpińskiego jako IFS składający się z 3 przekształceń:

sierp_schem

Symulacje takiego prostego IFS dają następujące wyniki (odpowiednio dla 100, 500, 1000 i 3000 punktów):

s100s500 s1k s3k

Nasze zadanie zaliczeniowe polega na napisaniu programu, który pozwala na wczytywanie układu IFS z pliku i generowanie rysunków – zarówno rekurencyjnych wykresów IFS złożonych z prostokątów, jak i losowych iteracji złożonych z punktów wg. podanego algorytmu iteracyjnego.

Format plików jest prosty. Pierwsza linia zawiera liczbę odwzorowań i rozmiary prostokąta referencyjnego, natomiast kolejne zawierają opisy odwzorowań w postaci: skala_x skala_y przesunięcie_x przesunięcie_y obrót_w_lewo_w stopniach.

Np. trójkąt sierpińskiego opisany jest w następujący sposób

3 100 100
0.5 0.5 0 0 0
0.5 0.5 25 50 0
0.5 0.5 50 0 0

Zaś nasza choinka tak:

4 200 300
0.9 0.9 10 30 0.0
0.2 0.3 90 -9 85.0
0.2 0.3 108 33 -85.0
0.1 0.3 90 0 0.0

Punktacja:

– wczytywanie IFS z pliku w sposób umożliwiający dalsze przetwarzanie (2 pkt)
– możliwość uruchamiania programu jako skryptu z opcjami z linii komend (-i nazwa pliku -n liczba iteracji -t rodzaj_rysunku) (3 pkt)
– rysowanie wczytanych układów IFS jako prostokątów dla zadanej głębokości rekursji (5 pkt)
– rysowanie wczytanych układów IFS przy pomocy algorytmu losowego dla zadanej liczby punktów (10 pkt).

 Termin:

Zadania nadsyłamy w postaci e-mail’a zawierającego frazę “[WDI-2-2015]” w tytule do prowadzącego ćwiczenia z kopią (CC) do wykładowcy do dnia 17. stycznia 2016 (włącznie). Rozwiązanie powinno być w postaci pojedyńczego pliku .py, zawierającego komentarze wystarczające do uruchomienia programu i oceny rozwiązania, dołączone do e-maila w postaci załącznika (bez kompresji). Tak jak zwykle, ocena jest wpisywana dopiero po zaprezentowaniu rozwiązania prowadzącemu zajęcia, a nie przysłanie programu w terminie powoduje, że tracą państwo 50% punktów

6 thoughts on “Zadanie zaliczeniowe nr 2 – fraktale”

 1. 1)Czy początkowy losowy punkt w grze w chaos ma należeć do krawędzi prostokąta czy może też należeć do jego wnętrza?
  2)Czym jest jedno z przekształceń zwężających F w podanym algorytmie gry w chaos? Czy np. w przykładzie
  z choinka jest to jedno z 4 przekształcen zawężających?
  3) Czy algorytm gry w chaos ma jakoś wykorzystywać parametr n mówiący o liczbie iteracji (jeśli tak to w jaki sposób)?

  1. ad 1) Najlepiej gdy punkty początkowe są w środku prostokąta, ale to dość szybko przestaje mieć znaczenie.
   ad 2) przekształcenie to funkcja. Każda funkcja może być opisana w postaci prostokąta. Można powiedzieć, że w przykładzie z choinką każdy prostokąt reprezentuje przeksztłcenie.
   ad 3) W przypadku gry w chaos liczba iteracji podaje nam liczbe punktów , które powinniśmy narysować.

 2. Nie rozumiem, co dokładnie mamy zrobić w drugim pkt: możliwość uruchamiania programu jako skryptu z opcjami z linii komend.
  Chodzi o możliwość włączenia programu zwracającego string jego własnej treści?

  1. Punkty w drugim podpunkcie zadania dostaną Państwo wtedy, gdy umożliwicie wywołanie Państwa programu jako skryptu. Np.
   ./fraktal.py -i plik.ifs -n 1000 -t chaos
   powinno wykonać symulację układu z pliku plik.ifs po 1000 iteracji w postaci 1000 punktów.

 3. Czy mamy założyć, że prawdopodobieństwo wylosowania każdej funkcji jest takie samo?

  1. Tak jak w treści zadania – prawdopodobieństwo ma być proporcjonalne do pola odpowiadającego mu prostokąta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *