WDI – zajęcia 2

Zadania na laboratorium nr 2:

  1. Zaimplementuj funkcję kalkulator(d, a, b), która przyjmuje jako parametr rodzaj wykonywanego działania i dwa parametry liczbowe i zwraca wynik w postaci liczbowej. Można założyć, że działanie jest pojedynczym znakiem ze zbioru {“+”, “-“, “*”, “/”}. Przykładowo kalkulator(“+”, 2, 2) ma zwrócić 4.
  2. Spróbuj rozwiązać to zadanie używając funkcji eval.
  3. Zaimplementuj funkcję double_sum.
  4. Znajdź sumę liczb naturalnych mniejszych niż 1000, które są wielokrotnościami 3 lub 5.
  5. Napisz iteracyjną funkcję fib(n), która dla zadanej liczby całkowitej dodatniej n zwróci n-ty wyraz ciągu Fibonacciego.
  6. Napisz funkcję palindrom(s), która dla zadanego ciągu znaków s sprawdzi, czy napis ten jest palindromem.
  7. (★) Dana jest lista N liczb. Czy istnieje liczba występująca na tej liście więcej niż N/2 razy?
  8. (★) W przestrzeni rozmieszczono n punktów w taki sposób, że żadne trzy z nich nie są współliniowe. Następnie każdą parę tych punktów połączono odcinkiem i każdy odcinek pokolorowano na czarno albo na czerwono. Trójkątem jednobarwnym nazwiemy każdy trójkąt mający wszystkie trzy boki tego samego koloru. Dane jest n = 6 punktów oraz lista czerwonych odcinków wyrażona za pomocą listy incydencji: l = [[1,3,5],[0,2,4],[1,3,5],[0,2,4],[1,3,5],[0,2,4]]. Indeks listy l oznacza punkt, a pod danym indeksem listy l znajduje się lista punktów z którymi ten punkt tworzy odcinek. Na przykład punkt o indeksie 0 tworzy odcinki z punktami o indeksach: 1,3 oraz 5 (l[0] = [1,3,5]). Znajdź liczbę wszystkich trójkątów jednobarwnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *