Lab 9

 1. Napisz funkcję zip_code(s), która sprawdzi, czy napis s jest poprawnym polskim kodem pocztowym.
 2. Napisz funkcję remove_numbers(s), która usunie z napisu s wszystkie cyfry.
 3. Napisz funkcję sum_all(s), która dla zadanego napisu s zsumuje wszystkie liczby całkowite występujące w napisie s.
 4. Napisz funkcję trim_all(s), która zamieni wszystkie ciągi białych znaków w napisie s na pojedynczą spację, czyli np.
  trim_all("Ala   ma kota  .")=="Ala ma kota ."
 5. Załóżmy, że mamy napisać fragment strony internetowej w języku przypominającym html. Do dyspozycji mamy trzy rodzaje znaczników: em, b i br. Znaczniki em i b otaczają fragment tekstu powodując zmianę wyglądu jego czcionki. Z tego powodu występują dwie odmiany tych znaczników: odmiana otwierająca (<em>, <b>) i zamykająca (</em>, </b>). Znacznik br natomiast występuje tylko w jednej wersji (<br/>) powodującej złamanie wiersza w miejscu jego wystąpienia. Dodatkowo chcemy, aby były to jedyne znaczniki występujące w tekście (nie chcemy innych wystąpień znaków < i > w tekście) oraz nie chcemy, aby wewnątrz znaczników em i b znajdowały się inne znaczniki oraz chcemy, aby znaczniki były poprawnie domknięte. Napisz funkcję test_markups(s), która sprawdzi, czy napisany przez nas tekst s spełnia te wymogi.
 6. Napisz funkcję pretty_printer(s), która znajdzie wszystkie wystąpienia liczb całkowitych w tekście s i wypisze je w oddzielnych liniach w formacie:

  start end number number_pow
  

  gdzie start i end to początkowa i końcowa pozycja liczby number w tekście s, a number_pow to liczba 2 podniesiona do potęgi number.

 7. Napisz za pomocą pojedynczego wyrażenia regularnego funkcję, która dla pliku dmel stworzy nowy plik, składający się ze wszystkich wpisów o funkcji OrthoDB i roli orthologous_to, które zawierają dwa wystąpienia tego samego znaku (+ lub -). Dodatkowo chcemy, aby w nowym pliku kolumny zawierające początkową i końcową pozycję wpisu były ze sobą zamienione miejscami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *