Lab 8

Dzisiejszym zadaniem jest stworzenie pakietu testującego szybkość napisanych przez nas funkcji sortujących. Do zadań pakietu należeć będzie wczytywanie list – instancji problemów zapisanych w kilku różnych formatach, a następnie opracowanie porównania szybkości działania różnych funkcji sortujących na wczytanych listach. Dodatkowo chcemy mieć funkcję generate_list(file_name, swaps_no, length), która zapisze do pliku o ścieżce file_name listę liczb naturalnych od 1 do length wg algorytmu o następującym pseudokodzie:

  a ← range(length)
  for i from swaps_no to 1
  do
    di ← random element of { 0, ..., (length - swaps_no + i - 2) }
    swap a[di] and a[length - swaps_no + i - 1]
  return a

Szczegóły implementacji:
Pakiet ma się składać z trzech modułów. Pierwszy z nich będzie zawierał funkcje sortujące (ważne, żeby były to funkcje o takim samym interfejsie, czyli przyjmujące jako jedyny parametr listę, a zwracające listę posortowaną). Drugi moduł będzie zawierał funkcje wczytujące listy z plików w następujących formatach:
li1:
[4, 3, 1, 2, 4, 5]
li2:
4
3
1
2
4
5
li3:
4 3 1 2 4 5
W drugim module powinny się znaleźć trzy funkcje, które przyjmują jako parametr nazwę pliku, a zwracają wczytaną z tego pliku listę.

Trzeci moduł ma przeszukiwać bieżący katalog w poszukiwaniu instancji problemów (plików o rozszerzeniach li1, li2 lub li3) i dla każdego z takich plików ma wywoływać wszystkie dostępne w pierwszym module funkcje testujące wraz z informacją na temat czasu działania każdego z nich na poszczególnych instancjach problemu. Dodatkowo ma zawierać funkcję generate_list.

Trzeci moduł powinien dawać się wywoływać z linii poleceń za pomocą polecenia: python compare_sorts.py [opcje]. Powinien udostępniać przynajmniej opcje:
-h – pomoc na temat sposobu wywołania skryptu
-g len – generowanie zestawu 9 plików testowych, zawierających listy o długości len, po trzy w każdym formacie. Dla każdego formatu pliki powinny zostać wygenerowane funkcją generate_list z parametrami swaps_no równymi odpowiednio 10, (len / 3) i len – 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *